Coaching Association of Canada
Canadian Journal for Women in Coaching

Decision Training: An Innovative Approach to Coaching

February 1, 2003   •   Vol. 3, No. 3

WiC_Journal_Feb_2003_Vol_3_No_3.pdf